/مدیرکار (کودک)
مدیرکار (کودک)۱۳۹۸-۳-۲۵ ۱۱:۴۲:۵۲ +۰۴:۳۰
مدیرکارکودک

جهت پرورش نابغه ، باید مهارت آموزی را از کودکی شروع کرد