چگونه حقه های روانشناسی برای پس انداز پول موثر است؟

همه ما می خواهیم پول بیشتری پس انداز کنیم

اما در کل، امروزه مردم کمتر و کمتر این کار را انجام می دهند.

دانشمند رفتارشناس، وندی دِ لا روزا بررسی می کند:

چطور روزانه مردم تصمیم هایی می گیرند که رفاه مالی آنها را بهبود می بخشد.

یافته های وی کمک می کند با درد کمتری خود را متعهد به پس انداز بیشتر و خرج کمتر نماییم.

در باره نویسنده:

محمدرضا نصیری

نظرات خود را مرقوم فرمایید