چرا باید با فنآوری در کارها مانند یک همکار رفتار کرد؟

ناجیه یوسف می گوید:

تصور کنید شرکت شما یک کارمند جدید استخدام کرده و بعد همه او را نادیده می گیرند،

روز به روز که می گذرد درحالی که آن ها پشت میز کارشان تنها می نشینند و حقوق می گیرند بدون اینکه کاری انجام داده باشند.

این وضعیت تقریباً همیشه اتفاق می افتد

وقتی شرکت ها میلیون ها دلار بر روی ابزار های فناوری سرمایه گذاری می کنند فقط برای اینکه کارمند های خسته به آن ها بی توجهی نکنند.

در این گفتمان کاربردی و شاد، او نظریه ایی پیشنهاد می دهد مبنی بر چگونگی کار با فناوری ها در محیط کارتان — با همکار انگاشتن

TED

در باره نویسنده:

محمدرضا نصیری

نظرات خود را مرقوم فرمایید