چگونه شخصی را جهت کمک به پیشرفت خود در محیط کار پیدا کنیم؟

ادارات اغلب می گویند بر اساس شایسته سالاری کار می کنند،

که افراد می توانند فقط با این روش که سرشان را پایین انداخته و سخت کار کنند، موفق شوند.

کارلا هریس با تجربه طولانی کار در وال استریت، در همان اوایل کارش متوجه شد که این افسانه ای بیش نیست.

کلید پیشرفت واقعی این است که حامی داشته باشید،

کسی که به جای شما در جلسات عالی رتبه و پشت درهای بسته ای که شما (هنوز) به آن دعوت نشده اید سخن بگوید.

در این سخنرانی سرراست و قدرتمند، یاد بگیرید که چطور رابطه سازنده با یک حامی را برای خود شناسایی و پرورش دهید.

TED

در باره نویسنده:

محمدرضا نصیری

نظرات خود را مرقوم فرمایید