//آموزش های فنی و حرفه ای دوگانه(دوال) در آلمان چگونه اجرا می شود؟

آموزش های فنی و حرفه ای دوگانه(دوال) در آلمان چگونه اجرا می شود؟

کشور آلمان از سالها قبل، دارای اقتصاد کارآمد و شرکتهایی قوی بوده است. این امر هم در مورد شرکتهای بزرگ و متوسط، و هم در رابطه با بسیاری از کسب و کارهای کارگاه های تولیدی صادق است. یکی از مهمترین مبانی اساسی این موفقیت عبارت است از: آموزش مستمر نیروی کارِ متخصص در نظام آموزش دوگانه آلمان.

آموزش فنی وحرفه ای

توسط |2019-05-09T19:32:06+04:30می 9th, 2019|ویدئوهای آموزشی|۰ نقطه نظرs

در باره نویسنده:

محمدرضا نصیری

نظرات خود را مرقوم فرمایید