بازارها دردنیای امروزی از محلی به بازارهای جهانی تغییر پیدا کرده است

در دنیای امروزی بازارها از محلی به بازارهای جهانی تغییر پیدا کرده است.عرصه رقابت در بازارهای اقتصادی شدیدتر شده است. این امر  منجر به دور جدید توسعه آموزش های مهارتی و حرفه ای شده است.لاجرم  توسعه آموزش مهارتی و فنی و حرفه ای ویکی از مهمترین استراتژی های کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته خواهد بود.

آموزش های مهارتی مروج توسعه است

آموزش مهارتی در زمینه ترویج توسعه اقتصادی، افزایش حجم اشتغال و بهبود کیفیت اشتغال نقش انکار ناپذیری خواهد داشت. در حال حاضر دولت های سراسر جهان در حال انجام اصلاحاتی در نظام آموزش و پرورش و آموزش فنی و حرفه ای خود جهت پاسخگویی به تقاضا ی نیروی کار ماهر برای حضور در یک اقتصاد جهانی در حال رشد هستند.کشورهایی در رقابت جهانی باقی خواهند ماند که بر بهبود کیفیت نیروی کار خود اهمیت دهند.

در کشوری مثل چین تلاش های زیادی برای توسعه انجام می گیرد.تحصیلات عالی حرفه ای در ۲۸ اکتبر سال به عنوان پایه و اساس مهم توسعه اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته است.تمرکز استراتژیک آموزش و پرورش این کشوردر سال های اخیر، بر توسعه آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای بیشتر شده و سرعت تربیت نیروی کار ماهر رو به افزایش است.همکاری موسسات آموزش مهارتی و شرکت های صنعتی بسیار رشد کرده است.

مدیرکار