چگونه حقه های روانشناسی برای پس انداز پول موثر است؟

همه ما می خواهیم پول بیشتری پس انداز کنیم اما در کل، امروزه مردم کمتر و کمتر این کار را انجام می دهند. دانشمند رفتارشناس، وندی دِ لا روزا بررسی می کند: چطور روزانه مردم تصمیم هایی می گیرند که رفاه مالی آنها را بهبود می بخشد. یافته های وی کمک می کند [...]